Årsredovisning

Aktiebolaget trav och galopp

2017

Spelets utveckling

Omvärldsfaktorer

Vägen till att bli Sveriges mest engagerande spelupplevelse och mötesplats för spel är kantad av utveckling. ATG behöver fortsätta utveckla och lansera nya spelupplevelser och marknadsföra dessa på ett sätt som attraherar såväl befintliga som nya kunder. Samtidigt sker det ständigt förändringar i omvärlden som bolaget behöver förhålla sig och svara upp till för att kunna bedriva en långsiktig och framgångsrik verksamhet.

Spelbranschen förbereder sig inför en ny reglering som kommer att innebära övergång till licensmarknad vilken förväntas skapa mer lika villkor för samtliga aktörer. En viktig del i den kommande lagstiftningen är omsorgsplikten och hur de aktörer som erbjuder spel ska skydda spelarna från ett osunt spelande. För ATG är spelansvaret den viktigaste hållbarhetsfrågan och stort fokus finns inom organisationen för att bolaget ska stå starkt i den frågan. Det, tillsammans med spännande spelupplevelser, kommer hjälpa ATG att ta en stark position på den omreglerade spelmarknaden. Andra omregleringar som påverkar ATG i stor utsträckning är den nya Dataskyddsförordningen som träder i kraft under 2018 samt att det under 2017 ställts ytterligare krav på bolagens förebyggande arbete mot penningtvätt.

Spelmarknaden

Spelmarknaden präglas av konkurrens mellan såväl svenska reglerade aktörer som de i Sverige oreglerade spelbolag som erbjuder spel från utlandet. Den starkast korrelerande faktorn med spelmarknadens tillväxt är ökningen av hushållens disponibla inkomst.